لینک تمامی تألیفات چاپ شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do

 

1 ـ آموزش گرامر زبان ترکی آذربایجانی در یک ترم

2 ـ تاریخ و جغرافیای میانه

3 ـ چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌

4 ـ دیل بیلیم

5 ـ رسالات شیخ صفی

6 ـ رس‍ال‍ه‌ ال‍ب‍وی‍وروق‌ (شيخ صفي الدين اردبيلي)

7 ـ رس‍ال‍ه‌ ک‍ؤن‍ول‌ (شيخ صفي الدين اردبيلي)

8 ـ رس‍ال‍ه‌ ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز (شيخ صفي الدين اردبيلي)

9 ـ زنگان لوحه لری

10 ـ فولکلور میانه (فرهنگ عامه میانه)

11 ـ ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ از م‍ن‍ظر واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

12 ـ صفوه الصفا (ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲)

13 ـ قوتادغو بیلیک

14 ـ ل‍ی‍لای‌ ص‍ادق‌

15 ـ مشاهیر و مفاخر میانه

16 ـ م‍ی‍ان‍ه‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ت‍اری‍خ‌، آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، مردم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ...)

17 ـ نصاب صادق

18 ـ ن‍ص‍اب‌ ص‍ادق‌، ل‍غ‍ت‍ن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ ت‍رک‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

19 ـ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ در پ‍ارس‍ی‌

20 ـ ‏‫مشاهیر میانه

21 ـ ثعلبیه ( تولکو نقلی ) ملا محمد باقر خلخالی

22- دانشنامه آبادی های میانه

23- سخنوران میانه

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com